Regulamin programu Oko na malucha

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z programu Oko na malucha, zwanego dalej „Programem” prowadzonego przez Fundację Oko na Malucha z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000879988, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Błaszczyka, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Program prowadzony jest we współpracy pomiędzy Fundacją, a Szpitalem na mocy umowy o współpracy, zwanej dalej „Umową”.
 3. Regulamin stosuje się do osób zaangażowanych w przebieg Programu, do których należą:
  a.) wyznaczony przez Fundację i działający w jej imieniu operator Fundacji;
  b). wyznaczeni przez Szpital i działający w jego imieniu koordynatorzy, wskazani
  imiennie w Umowie;
  c).rodzice pacjentów przyjętych na oddział noworodków i wcześniaków, zwani dalej „Rodzicami”, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do Programu poprzez wniosek elektorniczny dostępny zna stronie internetowej Fundacji pod adresem https://okonamalucha.pl/wniosek-o-przylaczenie-do-programu/ zwany dalej „Wnioskiem elektornicznym”.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

Rozdział II

Przystąpienie do Programu

 1. Po przyjęciu pacjenta na oddział noworodków i wcześniaków, koordynator informuje Rodziców o celu i przebiegu Programu oraz wskazuje Wniosek Elektroniczny, znajdujący się na stronie internetowej okonamalucha.pl (https://okonamalucha.pl/wniosek-o-przylaczenie-do-programu/) lub, bądź
 2. Wniosek zawiera informacje obejmujące:
  a). numer telefonu jednego z Rodziców – ten sam który figuruje w szpitalnej dokumentacji pacjenta;
  b). imię i nazwisko rodzica bądź prawnego opiekuna;
  c). nazwisko matki dziecka;
  d). adres poczty elektroniczej e-mail rodzica;
  e). datę urodzenia dziecka;
 1. Rodzice, którzy wyrażają wolę wzięcia udziału w Programie, wypełniają Wniosek elektorniczny.
 2. Po wypełnieniu Wniosku elektronicznego Rodzice zatwierdzają wprowadzone dane akceptując jego treść wraz z regulaminem dostępnym na stronie poprzez kliknięcie odpowiedniego pola pod wnioskiem.
 3. Koordynator weryfikuje w dedykowanej aplikacji OKO NA MALUCHA zawarte w nim dane pod kątem ich prawdziwości poprzez potwierdzenie zgodności danych z wniosku z danymi dostępnymi w szpitalnej dokumentacji pacjenta a następnie przypisuje numer kamery oraz numer stanowiska do danego pacjenta.
 4. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do Wniosku zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”.

 

Rozdział III

 

Korzystanie z Programu

 

 1. Po otrzymaniu od koordynatora Wniosku, operator (osoba z ramienia Fundacji):
  a). wprowadza dane do systemu internetowego i tworzy na ich podstawie konto mailowe dla Rodziców w domenie @okonamalucha.pl, a następnie tworzy konto
  w aplikacji usługodawcy kamer „kami”,
  b). dokonuje udostępnienia spersonalizowanej kamery przypisanej pacjentowi z kontem Rodzica utworzonym w aplikacji „kami”.
  c). przesyła Rodzicom z bramki SMS „Oko&malucha” dane do logowania na podany we wniosku numer telefonu.
 2. Rodzice pobierają na należące do nich urządzenie aplikację „kami” i logują się poprzez przesłane przez fundację dane do logowania.
 3. Transmisje odbywają się każdego dnia o godzinie 13:00 za pomocą aplikacji internetowej „kami” poprzez przypisane Rodzicom konto.
 4. W przypadku otrzymania przez operatora Wniosku, przed godziną 12:00 jeszcze w tym samym dniu Rodzice mają możliwość skorzystania z Programu,
  w przeciwnym wypadku (tj. weryfikacji wniosku po godzinie 12:00) transmisja odbędzie się kolejnego dnia.
 5. W przypadku ewentualnych trudności związanych z zamontowaniem kamery, czy obsługą aplikacji, mogących wpłynąć na brak możliwości uruchomienia transmisji o godzinie 13:00 koordynator powinien niezwłocznie poinformować Rodziców o zaistniałych okolicznościach poprzez dedykowaną aplikację OKO NA MALUCHA.

 

Rozdział IV

 

Zakończenie korzystania z Programu

 

 1. Rodzice mogą żądać zakończenia korzystania z Programu w każdym czasie.
 2. W przypadku przeniesienia pacjenta na inny oddział, koordynator ma obowiązek poinformować o tym fakcie operatora i ustalić z Rodzicami, czy w dalszym ciągu wyrażają potrzebę kontynuowania Programu.
 3. Okolicznościami obligatoryjnie kończącymi korzystanie z Programu są:
  a). wypisanie pacjenta ze szpitala, o czym koordynator niezwłocznie informuje operatora;
  b). wypowiedzenie Umowy, przy czym w trakcie terminu wypowiedzenia Umowy, Szpital zobowiązany jest do poinformowania Rodziców o zakończeniu współpracy
  z Fundacją i wskazania daty ostatniej transmisji.
 4. Po uzyskaniu przez operatora informacji o ww. okolicznościach odłącza on kamerę dotychczas przypisaną pacjentowi od konta Rodziców założonego w aplikacji internetowej „kami” i je kasuje.

Rozdział V

 

Zgoda na wykorzystywanie danych do celów naukowych

 1. Rodzice zostali poinformowani i wyrażają zgodę na kontakt ze strony Fundacji po zakończeniu korzystania z Programu przez danego pacjenta, w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego wpływu Programu na utrzymywanie więzi, relacje a także rozwój dziecka.
 2. Dane uzyskane z wywiadu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia badań naukowych, które po ich zakończeniu będą publikowane.
 3. Wywiad nie będzie zawierał danych osobowych a jedynie opis spostrzeżeń i odczuć rodziny w związku z Programem.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR1:

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA OKO NA MALUCHA z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000879988.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem przez Panią/Pana do Programu „Oko na malucha” będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z realizacją programu „Oko na malucha”,
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną, tj. uczestnictwo w programie „Oko na malucha”
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przystąpienia do Programu w sytuacji braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Program nie będzie mógł zostać realizowany.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (m.in. Centrum Medycznemu „Żelazna” sp. z o.o.) oraz
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w przypadku zakończenia korzystania z programu oraz do czasu wycofania zgody– dane są natychmiast usuwane.
 8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy rodo@okonamalucha.pl. W przypadku wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych następuje zakończenie realizowania Programu oraz natychmiastowe usunięcie powierzonych danych, o czym stanowi pkt. 7 nin. klauzuli.