Regulamin

Regulamin utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Pacjentów Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

  1. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, Karowa 2, 00-315 Warszawa, NIP: 525-20-94-598 | REGON: 001372229 | KRS: 0000045436, dalej „Szpital”, oświadcza, że Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, dalej „Klinika”, jest wyposażona w kamery wideo pozwalające na rejestrację wizerunku Pacjenta w czasie hospitalizacji i transmisję w czasie rzeczywistym materiału wideo za pomocą aplikacji „kami” (transmisja na żywo).
  2. Szpital na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego Pacjenta prowadzi transmisję na żywo materiałów wideo zawierających wizerunek Pacjenta na indywidualny kanał / konto aplikacji „kami” wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych, pod warunkiem udzielenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Pacjenta.
  3. Transmisja wideo odbywa się na życzenie opiekunów prawnych Pacjenta zgłoszone telefonicznie pod numerem telefonu Kliniki. Pracownik Szpitala rozpoczyna transmisję w uzgodnionym czasie, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednej doby będzie przeprowadzona transmisja w godzinach 13:00 – 14:00.
  4. Szpital może odmówić prowadzenia transmisji lub ją przerwać w sytuacji: zagrożenia życia Pacjenta, wykonywania zabiegów medycznych, braku personelu medycznego do obsługi transmisji lub awarii kamery wideo.
  5. Rodzic lub opiekun prawny Pacjenta zobowiązują się do wykorzystywania materiałów wideo zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, w sposób, który nie będzie naruszał dóbr osobistych Pacjenta i Szpitala.