Regulamin

Regulamin programu „Oko na malucha”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z programu Oko na malucha, zwanego dalej „Programem” prowadzonego przez Fundację Oko na Malucha z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000879988, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Dariusza Madajczaka, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Program prowadzony jest we współpracy pomiędzy Fundacją, a Szpitalem na mocy umowy o współpracy, zwanej dalej „Umową”.
 3. Regulamin stosuje się do osób zaangażowanych w przebieg Programu, do których należą:
  1. wyznaczony przez Fundację i działający w jej imieniu operator Fundacji;
  2. wyznaczeni przez Szpital i działający w jego imieniu koordynatorzy, wskazani
   imiennie w Umowie;
  3. rodzice i opiekunowie prawni pacjentów przyjętych na oddział noworodków i wcześniaków, zwani dalej „Rodzicami”, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do Programu w formie papierowej, zwany dalej „Wnioskiem”, bądź poprzez formularz w aplikacji internetowej „kami”, zwany dalej „Formularzem”.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Transmisje w ramach programu Oko na malucha nie są w żaden sposób nagrywane, archiwizowane oraz udostępniane przez podmioty uczestniczące w programie.

Rozdział II
Przystąpienie do Programu

 1. Po przyjęciu pacjenta na oddział noworodków i wcześniaków, koordynator informuje Rodziców o celu i przebiegu Programu, w tym:
  1. wydaje Wniosek i Regulamin, bądź
  2. wskazuje Formularz, znajdujący się na stronie internetowej www.okonamalucha.pl
 2. Wniosek zawiera informacje obejmujące:
  1. numer telefonu jednego z Rodziców;
  2. oddział z numerem stanowiska;
  3. numer przypisanej kamery.
 3. Rodzice, którzy wyrażają wolę wzięcia udział w Programie, wypełniają Wniosek lub Formularz.
 4. Po wypełnieniu Wniosku Rodzice przekazują go koordynatorowi.
 5. Koordynator po sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych we Wniosku przypisuje numer kamery do danego pacjenta i przesyła zdjęcie Wniosku drogą mailową, korzystając z adresu e-mail należącego do Szpitala, na adres e-mail Fundacji, a następnie dołącza wypełniony wniosek do szpitalnej dokumentacji dziecka.
 6. W przypadku wypełnienia Formularza, koordynator weryfikuje zawarte w nim dane pod kątem ich prawdziwości i przypisuje numer kamery do pacjenta, następnie udostępnia Fundacji ww. dane wraz ze wskazaniem numeru kamery i stanowiska pacjenta w formie elektronicznej.  W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości przekazanych danych, koordynator kontaktuje się z rodzicami pacjenta za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego we wniosku o przystąpienie do Programu.
 7. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do Wniosku zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”.

Rozdział III
Korzystanie z Programu

 1. Po otrzymaniu od koordynatora Wniosku, bądź Formularza operator (osoba z ramienia Fundacji):
  1. wprowadza dane do systemu internetowego i tworzy na ich podstawie konto mailowe dla Rodziców w domenie @okonamalucha.pl, a następnie tworzy konto
   w aplikacji usługodawcy kamer „kami”,
  2. dokonuje połączenia zindywidualizowanej za pomocą numeru kamery przypisanej do stanowiska, na którym znajduje się dany pacjent z kontem utworzonym
   w aplikacji „kami”.
  3. przesyła Rodzicom z bramki SMS „Okonamalucha” dane do logowania na podany we Wniosku lub Formularzu numer telefonu.
 2. Rodzice pobierają na należące do nich urządzenie aplikację „kami” i logują się poprzez przesłane na podany numer SMS dane do logowania.
 3. Transmisje odbywają się każdego dnia o godzinie 13:00 za pomocą aplikacji internetowej „kami” poprzez przypisane Rodzicom konto.
 4. W przypadku otrzymania przez operatora Wniosku, bądź Formularza przed godziną 12:00 jeszcze w tym samym dniu Rodzice mają możliwość skorzystania z Programu,
  w przeciwnym wypadku (tj. weryfikacji wniosku po godzinie 12:00) transmisja odbędzie się kolejnego dnia.
 5. W przypadku ewentualnych trudności związanych z zamontowaniem kamery, czy obsługą aplikacji, mogących wpłynąć na brak możliwości uruchomienia transmisji o godzinie 13:00 koordynator powinien niezwłocznie poinformować Rodziców o zaistniałych okolicznościach.

Rozdział IV
Zakończenie korzystania z Programu

 1. Rodzice mogą żądać zakończenia korzystania z Programu w każdym czasie.
 2. W przypadku przeniesienia pacjenta na inny oddział, koordynator ma obowiązek poinformować jak najszybciej o tym fakcie operatora i ustalić z Rodzicami, czy w dalszym ciągu wyrażają potrzebę kontynuowania Programu.
 3. Okolicznościami obligatoryjnie kończącymi korzystanie z Programu są:
  1. wypisanie pacjenta ze szpitala, o czym koordynator niezwłocznie informuje operatora;
  2. wypowiedzenie Umowy, przy czym w trakcie terminu wypowiedzenia Umowy, Szpital zobowiązany jest do poinformowania Rodziców o zakończeniu współpracy z Fundacją i wskazania daty ostatniej transmisji.
 4. Po uzyskaniu przez operatora informacji o ww. okolicznościach odłącza on kamerę dotychczas przypisaną pacjentowi od konta Rodziców założonego w aplikacji internetowej „kami” i je kasuje.

Rozdział V
Zgoda na wykorzystywanie danych do celów naukowych

 1. Rodzice zostali poinformowani i wyrażają zgodę na kontakt ze strony Fundacji po zakończeniu korzystania z Programu przez danego pacjenta, w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego wpływu Programu na utrzymywanie więzi, relacje a także rozwój dziecka.
 2. Dane uzyskane z wywiadu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia badań naukowych, które po ich zakończeniu będą publikowane.
 3. Wywiad nie będzie zawierał danych osobowych a jedynie opis spostrzeżeń i odczuć rodziny w związku z Programem.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR1:

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA OKO NA MALUCHA z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000879988.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem przez Panią/Pana do Programu „Oko na malucha” będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z realizacją programu „Oko na malucha”,
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną, tj. uczestnictwo w programie „Oko na malucha”
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przystąpienia do Programu w sytuacji braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Program nie będzie mógł zostać realizowany.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (m.in. Centrum Medycznemu „Żelazna” sp. z o.o.) oraz
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w przypadku zakończenia korzystania z programu oraz do czasu wycofania zgody– dane są natychmiast usuwane.
 8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy rodo@okonamalucha.pl. W przypadku wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych następuje zakończenie realizowania Programu oraz natychmiastowe usunięcie powierzonych danych, o czym stanowi pkt. 7 nin. klauzuli.